Általános garanciális feltételek

Tisztelt Vásárló!

Minden országban a társaságunk vagy az importőrünk által közzétett garancia meghatározások érvényesek. Készüléke üzemzavarait a garancia keretein belül térítésmentesen elhárítjuk, amennyiben a hiba oka anyag- vagy gyártási hibára vezethető vissza. Reklamáció esetén kérjük, forduljon a készüléke eladójához, vagy a legközelebbi kirendeltségünkhöz.

Kérjük, ügyeljen arra, hogy vásárláskor a jótállási jegy maradéktalanul kitöltésre kerüljön. A termék beüzemelése, használatának megkezdése előtt feltétlenül olvassa el a jótállási jegyet és a termékhez mellékelt használati útmutatót. Jótállási igényt a vásárló a jótállási jeggyel érvényesíthet, ezért kérjük, hogy őrizze meg a vásárlást igazoló számlát/bizonylatot és a jótállási jegyet, hogy vitás esetben, illetve jótállási időn túli szavatossági igény esetén is kétséget kizáróan igazolni tudja a vásárlás megtörténtét, valamint a megvásárolt termék azonosságát.

A termék meghibásodása esetén a Vásárló a jogait a vásárlás helyén (kereskedőnél), vagy a forgalmazó által megjelölt szerviznél (ezt a közvetlen utat javasoljuk) érvényesítheti. Szervizpartnereink listája a Támogatás/Szervizhálózat menüpontban található.

A termékeinkhez kapcsolódó, a hatályos jogszabályokban előírt kötelezettségeknek minden tekintetben eleget tevő jótállás (garancia) mellett – esetenként, bizonyos feltételek mellett – többlet jótállás (garancia) is igénybe vehető.

I., A FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termékekhez kapcsolódó, jogszabályban kötelezően előírt jótállást – a jogszabályban szereplő 12 hónap (1 év) időtartammal szemben – 24 hónap (2 év) időtartamban biztosítjuk valamennyi márkanéven forgalmazott termékünkre (MTD, WOLF-Garten, Cub Cadet). Ezen jótállás fontosabb szabályai alább is olvashatóak (lásd: Tájékoztató a FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termékek jótállásával kapcsolatban).

II., A NEM FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termékekhez kapcsolódóan – amely esetben jogszabály nem ír elő kötelezően jótállást – önkéntes vállalással, 12 hónap időtartamban biztosítjuk a jótállást valamennyi márkanéven forgalmazott termékünkre (MTD, WOLF-Garten, Cub Cadet ). Ezen önkéntesen vállalt jótállás fontosabb szabályai alább szintén olvashatóak (lásd: Tájékoztató a NEM FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termékek jótállásával kapcsolatban).

III., A FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt egyes termékeink esetén lehetőség van az MTD Hungária Kft által önként vállalt további többlet jótállás ( garancia ) igénybevételére. Ez a többlet jótállás kizárólag a fogyasztó és vállalkozás között létrejött szerződéssel megvásárolt egyes termékek esetén érvényesíthető, vagyis a NEM FOGYASZTÓ és vállalkozás között létrejött szerződéssel megvásárolt termékek esetében ilyen többlet jótállás érvényesítésre nincs lehetőség. III. pontban írt többlet jótállás feltételeit A garancia kiterjesztése cím (ld. lent) alatt találja meg.

A I. és II. pontban írt jótállás feltételeire vonatkozó fontosabb rendelkezések az alábbiak:

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését – a termék megvásárlását – bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az ÁFA tv. alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. Kérjük ezért tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a vásárlást igazoló számlát / bizonylatot és a jótállási jegyet, hogy vitás esetben illetve jótállási időn túli szavatossági igény esetén is kétséget kizáróan igazolni tudják a vásárlás megtörténtét valamint a megvásárolt termék azonosságát.

A termék meghibásodása esetén a Vásárló a jogait a vásárlás helyén (kereskedőnél), vagy közvetlenül a forgalmazó által megjelölt szerviznél (ezt a közvetlen utat javasoljuk) érvényesítheti.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jótállási igény (pl. térítésmentes javítás, csere stb.) kizárólag a gyártási eredetű, vagyis már a termék értékesítésekor a termékben meglévő hiba alapján érvényesíthető! Bármilyen, megalapozott jótállási igény nélkül megrendelt szolgáltatás esetén (pl. helyszíni kiszállás, szállítás, hiba-megállapítás, szét- és összeszerelés, javítás stb.) a megrendelő köteles megfizetni a megrendelt szolgáltatás ellenértékét (díját).

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (Ptk. 8:1. §. (1) bek. 3. pont).

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy (Ptk. 8:1. §. (1) bek. 4. pont).

Tájékoztató a FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termékek jótállásával kapcsolatban (lásd fent I. pont alatt):

A jótállás időtartama a FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termék esetében a vásárlás napjától számított 24 hónap.

(1) A jótállási jogokat (igényt) a termék tulajdonosa (jogosult) érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

(2) Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének az alábbi (4) pont szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

(3) Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(4) A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

(5) A jogosult a választott jótállási igényről másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

(6) A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

(7) A jótállás időtartama a megvásárolt termék vevő részére történő átadásának napjával kezdődik. Ha a termék üzembe helyezését a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, a jótállás időtartama a termék üzembe helyezése napjával kezdődik. A jótállási határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(8) A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(9) Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

(10) A jótállási igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a jogosult a jótállási igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

(11) A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

(12) Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

(13) Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

(14) A jótállásra kötelezett vállalkozás mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

(15) A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

(16) A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

(17) Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie: a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását, b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását.

(18) Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

(19) A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

(20) Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

(21) A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

  1. a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
  2. b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
  3. c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,
  4. d) a hiba bejelentésének időpontját,
  5. e) a hiba leírását,
  6. f) jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
  7. g) a >(23) pont szerinti eset kivételével a jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

(22) Ha a vállalkozás jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

(23) Ha a vállalkozás a fogyasztó jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

(24) A vállalkozás a fogyasztó jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

(25) A jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

(26) A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

(27) Kijavításra vagy – a (23) pont szerinti esetben – a jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni a) a fogyasztó nevét és címét, b) a dolog azonosításához szükséges adatokat, c) a dolog átvételének időpontját, továbbá) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

(28) A (27) pontban előírtak a jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

(29) Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.

(30) A javítószolgálat a kijavítást a (26) pontban előírtak betartásával köteles elvégezni.

(31) A javítószolgálat a kijavítás iránti jótállási igény intézésekor a (27) pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával köteles eljárni.

(32) A (21)-(28) pontokban, valamint a (30) és (31) pontokban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.

(33) A (32) bekezdésben megjelölt rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

Jótállásra, fogyasztói jogokra vonatkozó fontosabb jogszabályok: Ptk. 6:159.-167. §§., 6:171.-173. §§.; 151/2003. (IX. 22.) Korm. r.; 19/2014. (IV. 29.) NGM r., 1997. évi CLV. tv.

Tájékoztató a NEM FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termékek jótállásával kapcsolatban (lásd fent II. pont alatt):

A jótállás időtartama a NEM FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termék esetében a vásárlás napjától számított 12 hónap.

A NEM FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termékekre vonatkozó jótállásra a Ptk. 6:159.-167. §§., 6:171.-173. §§. rendelkezései az irányadóak. NEM FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termék pl. a vevő saját üzletszerű gazdasági tevékenységének folytatása érdekében vagy üzletszerű bérbeadás (gépkölcsönzés) érdekében megvásárolt termék, stb.

A NEM FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termékeket érintő jótállás feltételei:

1., A jótállási jogokat kizárólag a termék tulajdonosa érvényesítheti.

2., A jótállási időtartama a megvásárolt termék vevő részére történő átadás napjával kezdődik. A jótállási határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

3., Hibás teljesítés esetén a jótállásra jogosult – választása szerint – elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a jótállásra jogosultnak okozott érdeksérelmet. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs lehetőség, a jótállásra jogosult – választása szerint – jogosult árleszállítást kérni, vagy a szerződéstől elállni, de jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

4., A vállalkozónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést az áru tulajdonságaira és a jótállásra jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jótállásra jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül elvégezze.

5., A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási kötelezettség körébe, ezt a vevő megrendelésre a szerviz külön díjtétel felszámítása esetén vállalja.

Jótállási ügyekben az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:

www.mtdhungaria.hu

E-mail: vevoszolgalat@mtdproducts.com

Tel.: +36 88 560-692

Meghibásodás esetén kérjük, keresse fel a kereskedőt, vagy szervizpartnerünket. A naprakész szervizjegyzék a Partnereink/Szervizpartnereink menüpontra kattintva látható.

 

Garancia kiterjesztése

 

A termékeinkhez kapcsolódó, a hatályos jogszabályokban előírt kötelezettségeknek minden tekintetben eleget tevő jótállás (garancia) mellett – esetenként, bizonyos feltételek mellett – a FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt egyes termékeink esetén lehetőség van az MTD Hungária Kft. által önként vállalt további többlet jótállás (garancia) igénybevételére. Ez a többlet jótállás (garancia) kizárólag a fogyasztó és vállalkozás között létrejött szerződéssel megvásárolt egyes termékek esetén érvényesíthető, vagyis a nem fogyasztó és vállalkozás között létrejött szerződéssel megvásárolt termékek esetében ilyen többlet jótállás érvényesítésre nincs lehetőség.

A FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt egyes termékeink esetén elérhető, cégünk által önként vállalt további többlet jótállás (garancia) igénybevételének feltételei a következők.

I. A WOLF-Garten és a Cub Cadet márkanéven fogalmazott termékeink esetén a jótállási jegyen feltüntetett 2 év jótálláson (garancián) túlmenően további 1 év többlet garancia vehető igénybe. Ennek alapvető feltétele, hogy a vevő a terméket az új állapotában az azt forgalmazó kereskedőtől történt megvásárlását követő 24 hónap elteltét követő 30 napon belül, kifejezetten az 1 éves többlet garancia jogosultság megszerzése céljából megtartandó átvizsgálás érdekében beszállítsa valamelyik szakszervizünkbe (a szervizek jegyzéke a Partnereink/Szerviz menüpontra kattintva elérhető).

Az e cél érdekében a termék szakszervizbe beszállításával és onnan történő elszállításával felmerülő költségeket valamint a terméknek az e cél érdekében történő átvizsgálásával felmerülő költségeket a termék tulajdonosa viseli.

Az e cél érdekében a szakszervizbe beszállított termék fentiek szerinti – új állapotában, az azt forgalmazó kereskedőtől történt – megvásárlásának időpontját a termék tulajdonosa köteles igazolni. A vásárlás időpontja igazolható a termék eredeti, a vásárlás időpontját tartalmazó, szabályosan kitöltött jótállási jegyével vagy a termék fentiek szerinti megvásárlásakor a termék eladója által kiállított olyan, eredeti számlával, amely számla alapján beazonosítható, hogy az adott számla az adott termék megvásárlásakor készült.

A termék fentiek szerinti megvásárlását követő 24 hónap eltelte előtt a terméket érintően az 1 éves többlet garancia jogosultság megszerzése céljából megtartandó átvizsgálást a szerviz nem végezheti el.

A termék fentiek szerinti megvásárlását követő 24 hónap elteltét követő 30 nap elteltével az 1 éves többlet garancia megszerzésére vonatkozó jogosultság megszűnik, ezen 30 nap letelte után az 1 éves többlet garancia jogosultság megszerzése céljából megtartandó átvizsgálást a szerviz már nem végezheti el.

Az e cél érdekében a szakszervizbe beszállított terméket a szakszerviz kifejezetten e cél (vagyis az 1 éves többlet garancia jogosultság megszerzése) érdekében megvizsgálja. A szakszerviz feladata annak megállapítása, hogy az adott termék tekintetében igénybe vehető-e az 1 éves többlet garancia. A többlet garancia azon termék esetében vehető igénybe, amelynél a szerviz azt állapítja meg, hogy a termék a korának (akkor 2 éves) valamint a rendeltetésszerű használattal együtt járó kopást és elhasználódást is figyelembe véve elvárható műszaki állapotnak megfelelő állapotban van-e vagy sem. E körben a szerviz elsősorban (de nem kizárólagosan) az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

 

– a terméket rendeltetésszerűen, háztartási (hobbi, stb.) igénybevétel keretei között használták;

– nem került sor a háztartási (hobbi, stb.) keretek közötti használatot meghaladó keretek közötti használatára (pl. üzletszerű gazdasági tevékenység – kertépítő vállalkozás – vagy üzletszerű bérbeadás – gépkölcsönzés – keretében történt használatára, stb.);

– a használata, tárolása, kezelése során a használati (tárolási, kezelési) utasítás előírásait betartották;

– nem került sor hibás, szakszerűtlen javítására és/vagy nem megfelelő minőségű alkarész beépítésére.

– stb.

Amennyiben az átvizsgálás során a szerviz azt állapítja meg, hogy az adott termék tekintetében igénybe vehető az 1 éves többlet garancia, akkor ezt a tényt, valamint az átvizsgálás időpontját az átvizsgálásról a szerviz által kiállított munkalap ennek megfelelő kitöltésével igazolja. A szerviz az így kitöltött munkalap 1 példányát átadja a termék tulajdonosának. Az adott termék tekintetében a szerviz által átadott, az 1 éves többlet garanciára való jogosultság tényét rögzítő munkalap az az irat, ami azaz 1 éves többlet garanciára való jogosultságot hitelt érdemlően igazolja (lényegében ez a munkalap az 1 éves többletgaranciát tartalmazó „jótállási jegy”). Az 1 éves többlet garancia – függetlenül attól, hogy dátum szerint mikor került sor az ezt eredményező átvizsgálásra – a termék fentiek szerinti megvásárlását követő 24 hónap elteltét követő 12 hónap időtartamban érvényes.

Amennyiben az átvizsgálás során a szerviz azt állapítja meg, hogy az adott termék adott műszaki állapotában nem vehető igénybe az 1 éves többlet garancia, de kisebb jelentőségű és költségű javításokkal (alkatrész cserével, stb.) elérhető az, hogy a termék jogosulttá váljon a többletgaranciára, a szerviz erről a tényről és arról is tájékoztatja a termék tulajdonosát, milyen jellegű és mekkora költséggel járó munkálatokkal érhető el az, hogy a termék jogosulttá váljon a többletgaranciára.

A termék tulajdonosa maga dönti el, hogy a szerviz által megjelölt ezen kisebb jelentőségű javításokat, stb. megrendeli és saját költségén elvégezteti a szervizzel és ezzel a termék kapcsán jogosulttá válik a többletgaranciára vagy nem rendeli meg ezeket a munkálatokat, ebben az esetben viszont az adott termék tekintetében a többlet garancia nem vehető igénybe. A többletgarancia igénybe vételéhez szükséges, a szerviz által megjelölt munkálatok kizárólag a terméket a többletgaranciára való jogosultság érdekében lefolytatott átvizsgálást végző szerviztől rendelhetőek meg.

Amennyiben az átvizsgálás során a szerviz azt állapítja meg, hogy az adott termék adott műszaki állapotában nem vehető igénybe az 1 éves többlet garancia és kisebb jelentőségű és költségű javításokkal (alkatrész cserével, stb.) sem érhető el az, hogy a termék jogosulttá váljon a többletgaranciára, ebben az esetben az adott termék tekintetében az 1 éves többlet garanciára vonatkozó jogosultság nem szerezhető meg.

A szerviz többletgaranciára való jogosultsághoz szükséges feltételek fennállásának vagy fenn nem állásának kérdésében hozott döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.

II. A WOLF-Garten márkanéven forgalmazott termékeinken belül külön csoportot alkotnak azok a termékek, amelyeknek a csomagolásán látható az alábbi logó:

Azon WOLF-Garten márkanéven forgalmazott termékeink esetében, amelyeknek a csomagolásán látható a fenti logó, a termék vásárláskor megkapott a jótállási jegyen feltüntetett 2 év jótálláson (garancián) túlmenően a termékhez automatikusan, a I. pontban írt (a többletgarancia igénybevétele érdekében szakszervizben elvégeztetendő) felülvizsgálat nélkül további 8 azaz nyolc év többlet garancia illeti meg a termék tulajdonosát. Ez a 8 éves többlet garancia a terméket az új állapotában az azt forgalmazó kereskedőtől történt megvásárlását követő 24 hónap elteltét követő napon kezdődik.

1., A jótállási jogokat kizárólag a termék tulajdonosa érvényesítheti.

2., A jótállási határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

3., Hibás teljesítés esetén a jótállásra jogosult – választása szerint – elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a jótállásra jogosultnak okozott érdeksérelmet. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs lehetőség, a jótállásra jogosult – választása szerint – jogosult árleszállítást kérni, vagy a szerződéstől elállni, de jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

4., A vállalkozónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést az áru tulajdonságaira és a jótállásra jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jótállásra jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül elvégezze.

5., Szállítási és kiszállási költségeket a vevő viseli.

6., A terméken többlet garanciával összefüggő vizsgálatot, javítást, alkatrész cserét vagy bármilyen más munkálatot kizárólag az MTD Hungária Kft. által erre kijelölt márkaszerviz végezhet (a szervizek jegyzéke ide kattintva elérhető).

7., A termékbe többlet garancia keretei közötti alkatrész csere esetén kizárólag az MTD Hungária Kft. által forgalmazott termék építhető be.

III. . A WOLF-Garten márkanéven forgalmazott termékeinken belül külön csoportot alkotnak azok a termékek, amelyeknek a csomagolásán látható az alábbi logo:

 

Azon WOLF-Garten márkanéven forgalmazott termékeink esetében, amelyeknek a csomagolásán látható a fenti logo, a termék vásárláskor megkapott a jótállási jegyen feltüntetett 2 év jótálláson (garancián) túlmenően a termékhez automatikusan, a I. pontban írt (a többletgarancia igénybevétele érdekében szakszervizben elvégeztetendő) felülvizsgálat nélkül további 33 azaz harminchárom év többlet garancia illeti meg a termék tulajdonosát. Ez a 33 éves többlet garancia a terméket az új állapotában az azt forgalmazó kereskedőtől történt megvásárlását követő 24 hónap elteltét követő napon kezdődik.

1., A jótállási jogokat kizárólag a termék tulajdonosa érvényesítheti.

2., A jótállási határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

3., Hibás teljesítés esetén a jótállásra jogosult – választása szerint – elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a jótállásra jogosultnak okozott érdeksérelmet. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs lehetőség, a jótállásra jogosult – választása szerint – jogosult árleszállítást kérni, vagy a szerződéstől elállni, de jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

4., A vállalkozónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést az áru tulajdonságaira és a jótállásra jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jótállásra jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül elvégezze.

5., Szállítási és kiszállási költségeket a vevő viseli.

6., A terméken többlet garanciával összefüggő vizsgálatot, javítást, alkatrész cserét vagy bármilyen más munkálatot kizárólag az MTD Hungária Kft. által erre kijelölt márkaszerviz végezhet (a szervizek jegyzéke ide kattintva elérhető).

7., A termékbe többlet garancia keretei közötti alkatrész csere esetén kizárólag az MTD Hungária Kft. által forgalmazott termék építhető be.

 

IV. A I. pontban írt 1 éves többlet garanciát kizáró okok:

Vannak olyan hibák, amelyek esetében az I. pontban írt 1 éves többlet garancia nem vehető igénybe.

Amennyiben ezen hibák bármelyike a jótállási jegyen rögzített 24 hónap időtartamú garancia lejárta után keletkezik, ezeket a hibákat abban az esetben sem tudjuk az I. pontban írt 1 év időtartamú többlet garancia fennállásának ideje alatt, ezen többlet garancia (jótállás) keretei között orvosolni, ha egyébként a szakszerviz az e célból elvégzett átvizsgálás után azt állapította meg, hogy az adott termék tekintetében igénybe vehető az 1 éves többlet garancia. Ezek a hibák a következőek:

– a hiba oka az, hogy a terméket nem rendeltetésszerűen és/vagy nem a használati utasításban leírtak alapján üzemeltették;

– a hiba a termék rendeltetésszerű használata melletti természetes kopásból és/vagy öregedésből adódó meghibásodásból keletkezik (pl. ékszíj, kés, csapágy, ékszíj tárcsa);

– a hiba oka a hibás vagy hanyag kezelés (pl. az előírt karbantartás elmaradása);

– minden olyan hiba, ami azzal összefüggésben keletkezett, hogy a terméken nem az MTD által meghatározott szerviz partner végzett bármilyen javítási vagy átalakítási munkálatokat;

– minden olyan hiba, ami azzal összefüggésben keletkezett, hogy a termékbe bármilyen ok miatt nem eredeti MTD alkatrész kerül beépítésre;

– külső káreseményből (pl. tűz, víz, villámcsapás, stb.) eredő hiba;

– akkumulátorok hibája;

– a termék szállításkor és/vagy tároláskor, ezek miatt és/vagy ezekkel összefüggésben keletkezett hiba; hibásodik meg;

– az erőátviteli elemeket (pl. ékszíj, lánc, bowden) érintően jelentkező meghibásodás;

– csapágyak (pl. golyós csapágy, sikló csapágy) meghibásodása;

– elektromos alkatrészek (pl. kapcsolók és relék, izzók, kábelek) meghibásodása;

– a termék kerekénél (pl. gumiabroncs, kerék futómű, támasztó görgő) jelentkező meghibásodás;

– a termékben lévő motort érintő meghibásodások, pl:

 

– Olajhiány miatti hiba

– Minden mozgó alkatrész hibája

– Levegőszűrő hibája

– Gyújtó gyertya, pipa hibája

– Elektromos alkatrészek hibája

– Indító hibája

– Gumi alkatrészek meghibásodása

 

V. A II. pontban írt 8 éves többlet garanciát kizáró okok:

Vannak olyan hibák, amelyek esetében a II. pontban írt 8 éves többlet garancia nem vehető igénybe.

Amennyiben tehát ezen hibák bármelyike a jótállási jegyen rögzített 24 hónap időtartamú garancia lejárta után keletkezik, ezeket a hibákat nem tudjuk a II. pontban írt 8 év időtartamú többlet garancia fennállásának ideje alatt, ezen többlet garancia (jótállás) keretei között orvosolni.

Ezek a hibák a következőek:

– a hiba oka az, hogy a terméket nem rendeltetésszerűen és/vagy nem a használati utasításban leírtak alapján üzemeltették;

– a hiba a termék rendeltetésszerű használata melletti természetes kopásból és/vagy öregedésből adódó meghibásodásból keletkezik;

– a hiba oka a hibás vagy hanyag kezelés (pl. az előírt karbantartás elmaradása);

– minden olyan hiba, ami azzal összefüggésben keletkezett, hogy a terméken nem az MTD által meghatározott szerviz partner végzett bármilyen javítási vagy átalakítási munkálatokat;

– minden olyan hiba, ami azzal összefüggésben keletkezett, hogy a termékbe bármilyen ok miatt nem eredeti MTD alkatrész kerül beépítésre;

– külső káreseményből (pl. tűz, víz, villámcsapás, stb.) eredő hiba.

 

WOLF-Garten kéziszerszámoknál az alábbi esetekben nem áll fenn a 8 év időtartamú többletgarancia:

– Vágóüllő, vágó él (ollók)

 

VI. A III. pontban írt 33 éves többlet garanciát kizáró okok:

Vannak olyan hibák, amelyek esetében a II. pontban írt 33 éves többlet garancia nem vehető igénybe.

Amennyiben tehát ezen hibák bármelyike a jótállási jegyen rögzített 24 hónap időtartamú garancia lejárta után keletkezik, ezeket a hibákat nem tudjuk a II. pontban írt 33 év időtartamú többlet garancia fennállásának ideje alatt, ezen többlet garancia (jótállás) keretei között orvosolni.

Ezek a hibák a következőek:

– a hiba oka az, hogy a terméket nem rendeltetésszerűen és/vagy nem a használati utasításban leírtak alapján üzemeltették;

– a hiba a termék rendeltetésszerű használata melletti természetes kopásból és/vagy öregedésből adódó meghibásodásból keletkezik;

– a hiba oka a hibás vagy hanyag kezelés (pl. az előírt karbantartás elmaradása);

– minden olyan hiba, ami azzal összefüggésben keletkezett, hogy a terméken nem az MTD által meghatározott szerviz partner végzett bármilyen javítási vagy átalakítási munkálatokat;

– minden olyan hiba, ami azzal összefüggésben keletkezett, hogy a termékbe bármilyen ok miatt nem eredeti MTD alkatrész kerül beépítésre;

– külső káreseményből (pl. tűz, víz, villámcsapás, stb.) eredő hiba;

WOLF-Garten kéziszerszámoknál az alábbi esetekben nem áll fenn a 33 év időtartamú többletgarancia:

– Kapa él (kapa)

– Multi-star nyél (törés, bowden szakadás pl. megerőltetés miatt)

– Fűrészlap (kézi fűrészek)

– Üllő, vágó él (ollók)

– Vágótárcsa,fej trimmer (fűkasza)

– Gereblye fogak (gereblyénél, megerőltetés végett)

 

VII. A többlet garancia igény érvényesítésével összefüggő általános feltételek

1., A jótállási jogokat kizárólag a termék tulajdonosa érvényesítheti.

2.,  A jótállási határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

3., Hibás teljesítés esetén a jótállásra jogosult – választása szerint – elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a jótállásra jogosultnak okozott érdeksérelmet. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs lehetőség, a jótállásra jogosult – választása szerint – jogosult árleszállítást kérni, vagy a szerződéstől elállni, de jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

4., A vállalkozónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést az áru tulajdonságaira és a jótállásra jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jótállásra jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül elvégezze.

5., Szállítási és kiszállási költségeket a vevő viseli.

6., A terméken többlet garanciával összefüggő vizsgálatot, javítást, alkatrész cserét vagy bármilyen más munkálatot kizárólag az MTD Hungária Kft. által erre kijelölt márkaszerviz végezhet (a szervizek jegyzéke a Partnereink/Szervizpartnereink menüpontra kattintva elérhető).

7., A termékbe többlet garancia keretei közötti alkatrész csere esetén kizárólag az MTD Hungária Kft. által forgalmazott termék építhető be.